Ziek … en toch onderwijs

Vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen (‘Frequently Asked Questions’).

Vraag 1 – Waarom is het belangrijk dat zieke leerlingen ook onderwijs kunnen volgen?

Juist voor zieke leerlingen is het essentieel dat het onderwijs zo veel mogelijk doorgaat. De vertrouwde band met school, leerkrachten en medeleerlingen blijft hier door bestaan. Onderwijs geeft structuur en afleiding, doet een beroep op wat de leerling wel kan en biedt weer toekomstperspectief.

Vraag 2 – Wie is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling?

De school waar de zieke leerling is ingeschreven is verantwoordelijk voor het onderwijs. Dit is vastgelegd in de wetten op het Passend Onderwijs. De continuïteit van het onderwijs voor zieke leerlingen valt onder de zorgplicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn en kan daarbij een beroep doen op de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), waarvoor landelijke dekking is.

Vraag 3 – Wat houdt de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in?

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) is er voor alle leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in beperkte mate in het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn 110 consulenten, die de onderwijsondersteuning zieke leerlingen in Nederland verzorgen. De consulenten OZL maken deel uit van Ziezon, het landelijk netwerk Ziek zijn en onderwijs, en kenniscentrum over alles wat met ziek zijn en onderwijs te maken heeft, en waar u met al uw vragen terecht kunt.

Vraag 4 – We willen graag een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen inschakelen. Hoe moeten we dat aanpakken?

Zowel de school als de ouders kunnen contact opnemen met een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen voor tijdelijke hulp en begeleiding. U kunt in contact komen met een consulent OZL via de homepage van Ziezon. U vindt daar een landkaartje van Nederland. Klik op een blauw blokje dat zich het dichtst in de buurt bevindt van de plaats waar uw kind naar school gaat. U krijgt de contactgegevens van de consulenten OZL, verbonden aan een onderwijsadviesbureau, die u per mail of telefonisch om advies kunt vragen.

Als het om een leerling gaat die is opgenomen is in een universitair medisch centrum dan klikt u op een rood blokje en krijgt u de contactgegevens van de consulenten OZL die uw zieke kind ondersteunen tijdens het verblijf in een universitair medisch centrum.

Vraag 5 – Wat kost het inschakelen van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen?

Er zijn géén kosten verbonden aan het tijdelijk inschakelen van een consulent OZL. De landelijke voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vraag 6 – Waar kan ik nadere informatie vinden over een ziektebeeld dat ik niet kan vinden op de website van Ziezon ?

Met al uw vragen over ziektebeelden kunt u terecht bij Elske van Spanje, de informatiespecialist van Ziezon. U kunt uw vragen stellen door te mailen naar: g.h.vanspanje@amc.uva.nl.

Vraag 7 – Hoe kan de onderwijsachterstand van mijn zieke kind het best worden aangepakt?

Door hun ziekte kunnen leerlingen niet altijd optimaal profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Aanpassingen in het lesprogramma zijn vaak noodzakelijk of de zieke leerling nu volledig, deels op school of thuis onderwijs volgt. Aanpassingen kunnen gemaakt worden in de samenstelling van het lesrooster, de duur van de lessen, de lesstof en de toetsen die worden gemaakt. Met een individueel lesprogramma dat aansluit bij wat uw kind kan, wordt de achterstand beperkt en verloopt de schoolloopbaan met zo min mogelijk onderbrekingen. De consulent OZL ondersteunt uw kind en de school van uw kind hierbij (voor het contact opnemen met een consulent OZL in uw omgeving, zie vraag 4).

Vraag 8 – Een van onze leerlingen heeft last van depressiviteit en wil niet meer naar school. Kan een consulent OZL ons helpen om samen naar een oplossing te zoeken?

Nee, de consulent OZL ondersteunt alleen zieke leerlingen met lichamelijke (somatische) klachten. Voor de begeleiding van leerlingen met psychische klachten is een andere vorm van ondersteuning nodig. De consulent OZL kan vaak op regionaal niveau wel doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Vraag 9 – Een leerling van onze school doet vanwege haar ziekte gespreid examens. Wat is de uiterste inleverdatum voor de schoolexamens?

Wanneer zieke leerlingen gespreid examen doen geldt (zie Eindexamenbesluit artikel 32, lid 3) dat zij het schoolexamen moeten inleveren vóórdat het centrale examen van het betreffende vak plaatsvindt. Profielwerkstukken en sectorwerkstukken moeten ingeleverd worden vóór de examenuitreiking van het betreffende vak. De school mag in beide gevallen een datum aangeven waarop het schoolexamen resp. werkstuk uiterlijk moet worden ingeleverd. Voor al uw vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot examens in het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij het Examenloket. Dit loket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op 079-323 2999. U kunt ook mailen naar examenloket@duo.nl.

Vraag 10 – Onze zieke dochter dreigt niet over te gaan naar Vwo 4. Wij willen graag dat zij een vervroegde profielkeuze kan maken, waardoor zij de vakken waarmee zij grote moeite heeft kan laten vallen, en mogelijk toch over kan gaan.

De school heeft de vrijheid om hier zelf over te beslissen. Welke vakken wel of niet worden gevolgd, mag de school zelf beslissen, als dit de toekomstige profielkeuze maar niet belemmert. Dit valt onder de beleidsruimte van de school.
Als ouder treedt u hierover in overleg met school. De school maakt vervolgens een plan voor de leerling en dient dit in bij Inspectie voor het onderwijs.

Vraag 11 – Wij zijn het als ouders niet eens zijn met de plaatsing van ons zieke kind op een andere school. Met welke organisatie kunnen wij het beste contact opnemen?

U kunt hierover contact opnemen met een van de consulenten OZL in Nederland. Hoe u dat het beste kunt doen kunt u lezen in het antwoord op vraag 4.
U kunt ook een beroep doen op de Onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Het telefoonnummer is 070-3122887. De Onderwijsconsulenten adviseren ouders en scholen als er sprake is van plaatsingsproblematiek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Onderwijsconsulenten en consulenten OZL zijn onafhankelijke deskundigen en hun dienstverlening is kosteloos.

Vraag 12 – Er is een conflict ontstaan met de school over de verwijzing van ons zieke kind naar het speciaal onderwijs. Ons kind zit al enig tijd thuis en wie kan ons helpen?

U kunt hierover contact opnemen met De Onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Het telefoonnummer is 070-3122887. De Onderwijsconsulenten adviseren ouders en scholen als er sprake is van plaatsingsproblematiek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen en hun dienstverlening is kosteloos.

Vraag 13 – Wat is er gebeurd met de Leerling Gebonden Financiering (LGF) of ‘rugzak’ en wat betekent dat voor de ondersteuning van de zieke leerling?

De Leerling Gebonden Financiering (LGF) of ‘rugzak’ is verdwenen per 1 augustus 2014 met de komst van Passend Onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 kan er geen ’rugzak’ meer worden aangevraagd. Het budget blijft wel beschikbaar voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar dat budget gaat sinds 1 augustus 2014 rechtstreeks naar de samenwerkende schoolbesturen (samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs). Ook voor de ondersteuning van zieke leerlingen, waarvoor een langdurig ondersteuningstraject nodig is, kan bij de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een beroep worden gedaan vanaf 1 augustus 2014.

Vraag 14 – Schoolvakanties en OZL IJsselgroep/Expertis, hoe gaat dat in zijn werk?

De organisatie OZL IJsselgroep/Expertis heeft doorgaans vakantie in de door de rijksoverheid geplande schoolvakanties, zoals die zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/

De schoolvakantiedata op de website van de rijksoverheid zijn deels adviesdata die de Nederlandse overheid jaarlijks bepaalt. De zomervakantiedata staan vast, iedere school moet deze vakantie verplicht vrij geven in de aangegeven periode. Voor de overige schoolvakanties mogen scholen van de adviesdata afwijken, als ze dat beter past.

Door de vrijheid die de scholen hebben bij het plannen van hun vakanties (met uitzondering van de zomervakanties), is het mogelijk dat de consulenten van OZL IJsselgroep/Expertis soms net in een andere week vrij hebben dan sommige scholen in hun regio. Hierdoor kan de consulent OZL soms onbereikbaar zijn in tijden dat sommige scholen gewoon werken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mocht u over Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen een vraag hebben in een schoolvakantie en u krijgt telefonisch geen contact, dan adviseren we u om de vraag per email aan te leveren bij de consulent OZL, dan leest die uw vraag zodra die na zijn/haar vakantie weer met het werk is begonnen. Voor de emailadressen van de consulenten OZL verwijzen we u naar het blokje “Regio’s” op deze website.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes