Skip to main content
  • Plan van aanpak

Tijdens het adviesgesprek denkt de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) mee met de IB’er, leerkracht(en) en/of de ouders. Indien nodig wordt een plan van aanpak opgesteld om de voortgang van het onderwijsproces van de zieke leerling te ondersteunen.

Onderdelen plan van aanpak

Afhankelijk van de situatie komen in het plan van aanpak vaak de volgende onderwerpen aan de orde:
  • De mate van lesuitval
  • Aanpassingen lesrooster
  • Aanpassingen inhoudelijke lesprogramma
  • Aanpassingen toetsen/examens
  • Voorbehouden en risicovolle handelingen
  • Inzet ICT hulpmiddelen

Locatie

Bij de bovenstaande onderwerpen speelt de locatie van de leerling altijd een grote rol. Is de leerling fysiek op school, thuis of in het ziekenhuis? En als dit wisselt, in welke verhouding dan? Op basis hiervan werken wij een specifiek maatwerkadvies uit resulterend in een plan van aanpak.

Korte uitwerking

De mate van lesuitval

Als een leerling langdurig of ernstig ziek is of als er een psycho-somatische component een rol speelt, is er vaak een hoge mate van verzuim. Soms is er geen andere mogelijkheid dan dat ouders hun kind ziekmelden. Samen kijken wij naar de oorzaak en de noodzaak van verzuim. De school is en blijft echter verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerling of deze nu wel of niet fysiek naar school kan komen. Gelukkig denkt de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) ook in mogelijkheden. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) ondersteunen bijvoorbeeld in de vorm van les aan huis of zij geven advies over diverse ICT hulpmiddelen die onderwijs op afstand ondersteunen. Ook kijken we naar de samenwerking met ketenpartners als het loket Passend Onderwijs, leerplicht, jeugdartsen etc. om samen het verzuim in kaart te brengen en terug te dringen.

Aanpassingen lesrooster

Door ziekte zien we geregeld dat leerlingen het niet volhouden om een volle lesdag op school te zijn. In dat geval adviseren wij over aangepaste lestijden en lesroosters. Samen met de school, ouders en leerling komen we tot een beter passend rooster met een grotere kans op succes en betere prestaties. Onze kennis van effecten van ziekte op leerlingen is hierbij belangrijk. Kortom: altijd maatwerk voor die specifieke situatie en leerling.

Aanpassingen inhoudelijke lesprogramma

Als een leerling alle vakken volgt, maar verminderde energie heeft stellen we soms voor om lesstof compact aan te bieden. Uiteraard in samenspraak met de school. Niet alle leerlingen kunnen de volle hoeveelheid werk en opdrachten aan. Op verschillende manieren kijken we dan samen naar een aangepast lesprogramma. Scholen krijgen hierin veel vrijheid van de inspectie. Het doel is dat elke leerling startbekwaam is en de basis beheerst.

Aanpassingen toetsen/examens

Door vermoeidheid en concentratieproblemen door ziekte kunnen de schoolprestaties van leerlingen afnemen. Zieke leerlingen hebben wettelijk recht op 30 minuten tijdverlenging bij het maken van toetsen (evenals leerlingen met dyslexie). Naast deze maatregel zijn er meer mogelijkheden om zieke leerlingen een eerlijke kans te geven op succes, ondanks hun beperkingen. Het document Op weg naar het diploma geeft een goed beeld van de aanpassingen die een school kan doen. Uiteraard zonder de grenzen van onze wet en regelgeving omtrent examens en toetsen te overtreden.

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Soms is het nodig dat er op school medicatie wordt verstrekt aan een zieke leerling. Of dat er op school gebruik wordt gemaakt van voedings- of infuuspompen. Ook zijn er op school soms metingen of verzorgende handelingen nodig. In dat geval is het goed voor de leerling een protocol op te stellen met alle afspraken omtrent voorbehouden en risicovolle handelingen op school. De consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) kan hierbij de school van een passend advies voorzien.

Lees verder

ICT en KlasseContact

De inzet van ICT is een enorme kans om zieke leerlingen te betrekken bij het onderwijs. De volgende hulpmiddelen zijn vaak belangrijk: video-interactie software, software die het gezamenlijk werken aan projecten op afstand ondersteunt, hardware die helpend is bij de voortgang van het onderwijs op afstand en KlasseContact (‘live’ in de klas).